Menaxhimi
i Burimeve Njerëzore

Çështjet që lidhen me menaxhimin e Burimeve Njerëzore të një kompanie përbëjnë një fushë të gjerë, duke filluar me asistencë në rekrutimi, dizenjimi i vendit të punës dhe aspektet e lidhura me të,  si dhe kushtet ligjore të punësimit. Menaxhimi i burimeve njerëzore përfshin gjithashtu organizimin e rrjedhës së punës ndërmjet individëve të bashkuar në ekip, dhe nënvizimi me libra dhe udhëzues për përdorim të brendshëm.

Natyrisht, Menaxhimi i Burimeve Njerëzore mbulon meditimin dhe debatin produktiv ose  përdorimin e mekanizmave problem-zgjidhëse, me synim përforcimin e stabilitetit dhe sigurisë në ambientin e punës.

ADB Consulting parashikon masa gjithëpërfshirëse dhe bindëse të masave praktike, të hartuara që të ofrojnë shërbime dhe këshilla të besueshmë në mënyrë efikase dhe efektive.

Comments are closed.