Menaxhimi
i Kostos dhe Riskut

Kur një kompani zbaton masa të reja apo ndeshet me ndryshime, rreziqet potenciale të projektit dhe piketimi i strategjisë mbi analizën e riskut bëhen shumë të rëndësishme.

Reduktimi i pasigurive dhe shmangia nga grackat do të nxisë volitshmërinë e të gjithë personave të përfshirë – tek pronarët, menaxhimi dhe tek të punësuarit.

Menaxhimi i Riskut përfshin hetimin analitik në aspektin cilësor dhe sasior të kompanisë dhe vetë tregut.

Ekspertët e ADB Consulting sigurojnë analizë biznesi dhe ligjore për të siguruar një pasqyrë maksimale të rreziqeve dhe opsioneve duke zbatuar sistemet e identifikimit të riskut, raportimin analitik, si edhe kontrollin dhe njëhsimin sasior të rrezikut duke mbajtur parasysh efektet  kosto.

Comments are closed.