Resurse
Natyrore

Ballkani perendimorë zotëron risurse të pasura minerare: Zbulim Mineralesh, Shfrytëzimi dhe përpunimi i resurseve minerare përbëjnë një pjesë të madhe të ekonomisë. Qymyri Bituminoz, si dhe Rëra naftë mbajtëse, dhe gjithashtu substancat bituminozetë tjera, pastaj Kromi, Bakri, Hekur-Nikeli, Nafta dhe Gazi- janë një shumllojshmëri resursesh natyrore të arritshme.

Disa prej këtyre burimeve janë në dispozicion për shfrytëzim, zbulim dhe përpunim. Duke qënë se Shqipëria ka dalje direkte në det nëpërmjet portit të Durrësit dhe kostot e prodhimit jabë shumë konkurues në Evropë, në vijimshmëri të përfitimeve që vijnë nga Marveshja e Stabilizim Asocimit me BE- që siguron heqjen e tarifave doganore-, përdorimi i qëndrueshëm i këtyre burimeve dhe tregtimi i tyre është për tu konsideruar me potencial.

ADB Consulting ofron mbështetje në zbulimin, shhrytëzimin dhe eksportimin e burimeve natyrore, nga kantiere pune të liçensuara brendda Ballkanit Perendimor, dhe siguron për partner kontraktual të besueshëm dhe mbikqyr drejtimin e punës në vend.

 


Name of Company.

Which Legal Form Does Your Company Have?

Where is Your Company Registered?

 

Name the Type of Natural Resource and Location (State and Region) of Your Site:

 

Do You Hold a Valid Licence Under Your or Your Company’s Name?
 to Explore Natural Resources in Albania? to Exploit Natural Resources in Albania?

 

Name the Validity Period (Starting Date to Expiration Date) Of Your Licence.

Which Amount of Natural Resource Are Available Based on That Licence?

Is the Site Open Pit Or Not? If Not, Please Describe The Pit.

Describe The Accessibility Of the Site With Regard To The Required Machinery For
Processing.

Current Stock Available of Natural Resource For Immediate Sale (in metric
tons):

Current Production Capacity (per month in metric tons):

Projected Production Increase Within The Following 3 Years (per month in metric tons):

Do You Require Supporting Investment For Steps 7 Or 8?
 Yes No

 

List The Machinery Currently Involved In Processing:

List The Machinery Currently Used Regarding Question 7 And The Machinery
Required For Future Processes To Achieve The Aim Set Out In Question Nr. 8:

Purchase and Sales of Natural Resources Questionnaire

 
Contacts
Dipl.-Kauffrau Niome Hüneke-Brown -  niomebrown@adbconsulting.eu
Dipl.-Kommunikationswirt Martin Hoffman - martin.hoffmann@adbconsulting.eu

Comments are closed.